الاثنين، مايو 28، 2007

La Mezquita de Córdoba / جامع قرطبه


El Instituto Cervantes ha creado una página virtual sobre la Mezquita de Córdoba, ejemplo vivo del arte musulmán hispánico, es un buen momento para visitarlo.


ليست هناك تعليقات: